Lista życzeń
kontakt:

Regulamin

REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.korzawood.pl. Sklep prowadzi Agnieszka Kozłowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KORZA WOOD AGNIESZKA KOZŁOWSKA, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 6631348796, REGON 384675950, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Dane do kontaktu ze Sprzedawcą:
  • adres stacjonarny: ul. Okrągła 51/1, 03-290 Warszawa
  • adres poczty elektronicznej: biuro@korzawood.pl
  • numer telefonu: +48 693 609 832
 3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie Klientom na stronie internetowej www.korzawood.pl  oraz w momencie składania zamówienia,  jest również wysyłany do klienta w formie pliku  każdorazowo przy złożeniu zamówienia przez klienta, co umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Regulamin jest dostępny wyłącznie w polskiej wersji językowej.

§2 Najważniejsze definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Administrator Danych Osobowych – Korza Wood Agnieszka Kozłowska, ul. Okrągła 51/1, 03-290 Warszawa;
 2. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem https://korzawood.pl/dostawa-i-platnosci;
 3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Konto Klienta – konto utworzone w ramach Serwisu, umożliwiające Klientowi korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu. Założenie Konta Klienta nie jest obligatoryjne i nie stanowi warunku koniecznego do złożenia Zamówienia w Serwisie;
 6. Konsument Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 7. Płatności – wykaz możliwych sposobów dokonania płatności z tytułu Zamówienia znajdujący się pod adresem: https://korzawood.pl/dostawa-i-platnosci;
 8. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Klientów która znajduje się pod adresem: https://korzawood.pl/polityka_prywatnosci/
 9. Produkt – produkty prezentowane w Serwisie wraz z opisem;
 10. Przedsiębiorca Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 11. Regulamin – niniejszy dokument;
 12. Serwis – strona internetowa www.korzawood.pl, służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej, w tym w szczególności sprzedaży Produktów;
 13. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 14. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 17. Zaliczka – bezzwrotna wpłata wstępna w wysokości 50% ceny Produktów pobierana od Klienta w przypadku realizacji Zamówień indywidualnych przed rozpoczęciem przygotowania Produktów, płatna przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Korza Wood Agnieszka Kozłowska, mBank: 80 1140 2004 0000 3902 7932 3659;
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;
 19. Zamówienie indywidualneZamówienie dotyczące Produktów nieprefabrykownych, przygotowywanych według specyfikacji zindywidualizowanych dla konkretnego Klienta;

§3 Zasady techniczne korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa zapewniająca zgodność z Serwisem: ostatnie dwie wersje przeglądarek Microsoft Edge, Chrome, ChromeAndroid, Firefox, Opera, Safari.
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

§4 Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta Klienta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
 3. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient dokonuje rejestracji na stronie internetowej  sklepu www.korzawood.pl za pomocą formularza rejestracyjnego podając: login, adres e-mail, hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu.  Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
 4. Hasło podawane przy logowaniu do Serwisu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmieniać poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 5. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i prawem do odstąpienia od umowy oraz potwierdzić ten fakt oznaczając odpowiednie pole.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta
 8. Klient ma możliwość wysyłania do Sprzedawcy pytań dotyczących Produktów za pomocą formularza. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 9. Klient ma możliwość dodania Produktów do “listy życzeń”. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Produktów do “listy życzeń” jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia przez Klienta Produktów z listy.
 10. Klient posiadający  Konto Klienta ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu po zalogowaniu się do Konta Klienta należy wybrać opcję ,,Edycja konta’’, a następnie opcję ,,Zapisz mnie do newslettera’’. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

§5 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Zamówienia można składać:
  • za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.korzawood.pl
  • poprzez pocztę elektroniczną na e-mail:biuro@korzawood.pl
  • poprzez komunikatory w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram)
  przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Informacje o Produktach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Ceny Produktów podane w Serwisie są cenami brutto.
 4. Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów Dostawy, zależnych od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztów Dostawy oraz informacja o możliwych sposobach dokonania Płatności jest udostępniana przez Sprzedawcę  na stronie https://korzawood.pl/dostawa-i-platnosci tak, aby umożliwić Klientowi zapoznanie się z nimi przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz złożeniem Zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:
  • zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie oraz kosztów Dostawy (zależnych od kosztów wynagrodzenia pobieranych przez podmioty trzecie),
  • wprowadzania i wycofywania Produktów;
  • przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży;
  Zmiany o których mowa powyżej nie mogą dotyczyć Zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.
 6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie, Zamówienie zostaje złożone w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest dla Klienta wiążąca, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie to stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 7. W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej (e-mail lub komunikator w serwisie społecznościowym) Klient powinien:
  • podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Produktu oraz liczbę zamawianych Produktów (wraz z rozmiarem jeśli Produkt dostępny jest w Serwisie w różnych rozmiarach),
  • wskazać sposób Dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych w Serwisie,
  • podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres dostawy oraz adres e-mail i numer telefonu komórkowego.
 8. Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu.
 10. W przypadku chęci zakupu Produktów, które nie są dostępne do zakupu w Serwisie Klient ma możliwość składania Zamówień indywidualnych. Produkty zamawiane w ramach Zamówień indywidualnych przygotowywane są zgodnie z wytycznymi Klienta co do materiałów z których mają być wykonane, wielkości, kształtu, kolorystyki oraz rozmiaru. Produkty mogą być dostosowane w zakresie określonym w zdaniu poprzednim, jedynie po indywidualnych uzgodnieniach ze Sprzedawcą dotyczących możliwości ich wykonania zgodnie z wytycznymi Klienta, czasu potrzebnego na realizację Zamówienia oraz ceny Produktu.
 11. Złożenie Zamówienia indywidualnego jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 7 – 9 powyżej.
 12. W celu złożenia Zamówienia indywidualnego Klient powinien podać w treści wiadomości elektronicznej wysyłanej do Sprzedawcy niezbędne wytyczne co do materiałów z których ma zostać przygotowany Produkt, wielkości, kształtu, kolorystyki oraz rozmiaru Produktu a także liczby zamawianych Produktów. Sprzedawca jest uprawniony do zadawania Klientowi dodatkowych pytań w celu ustalenia wyglądu i ostatecznych właściwości Produktu po to aby jak najdokładniej odzwierciedlał on oczekiwania Klienta.
 13. Sprzedawca rozpoczyna przygotowanie Produktu zamawianego przez Klienta w ramach Zamówienia indywidualnego niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty Zaliczki.O zakończeniu przygotowania Produktu Klient informowany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 15. Realizacja Zamówień Klientów (z wyjątkiem Zamówień indywidualnych) następuje:
  • w przypadku Zamówień opłacanych przelewem lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych: po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy;
  • w przypadku Zamówień płatnych za pobraniem: niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia;
 16. Realizacja Zamówień indywidualnych następuje z chwilą zakończenia przygotowania Produktu oraz po otrzymaniu od Klienta dopłaty do pełnej wartości zamówionego Produktu na ten sam rachunek bankowy Sprzedawcy na który Klient wpłacał Zaliczkę.
 17. Wysyłka Zamówienia Klienta następuje w terminie określonym na stronie https://korzawood.pl/dostawa-i-platnosci. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji Zamówienia.
 18. Wraz z Zamówieniem Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.

§6 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. W przypadku gdy Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane przez Sprzedawcę, Klient może zrezygnować z całości lub części Zamówienia informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail: biuro@korzawood.pl. Możliwość ta nie dotyczy Produktów personalizowanych przygotowywanych według specyfikacji określonych przez Klientów w ramach Zamówień indywidualnych.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy w formie wiadomości elektronicznej przed jego upływem. Klient może sformułować takie oświadczenie samodzielnie lub  skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego przez Sprzedawcę w Serwisie.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktów lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument powinien dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy:
  Korza Wood Agnieszka Kozłowska
  ul. Okrągła 51/1
  03-290 Warszawa
 8. Produkt powinien zostać zwrócony przez Konsumenta w stanie kompletnym i niezmienionym, wraz z dowodem zakupu. Drewniane opakowanie w którym Klient otrzymuje Produkt od Sprzedawcy wraz z zawartością stanowi integralną część Produktu i podlega zwrotowi wraz z Produktem.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. W przypadku rezygnacji Klienta z Zamówienia opłaconego z góry przed wysyłką, Sprzedawca dokona zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta w terminie 14 dni.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, przy czym Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu Produktu.
 12. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 13. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 14. Sprzedający  nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§7 Reklamacje dotyczące Produktów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.
 2. W razie wystąpienia w Produkcie: niezgodności z umową, wad fizycznych oraz uszkodzeń powstałych w toku dostawy, Klient ma prawo skorzystania z opisanego poniżej postępowania reklamacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach poniższych zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej wysyłając je na adres Sprzedawcy:
  Korza Wood Agnieszka Kozłowska
  ul. Okrągła 51/1
  03-290 Warszawa
 4. W celu złożenia reklamacji Klient przesyła na adres Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z pisemnym oświadczeniem o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej. Klient może sformułować takie oświadczenie samodzielnie lub  skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę w Serwisie.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej oraz Produktu.
 6. W razie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny Produkt pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktu na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy.
 7. W razie nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem wiadomości elektronicznej. W sytuacji nieuwzględnienia reklamacji  Produkt może zostać odesłany do Klienta na koszt Klienta.

§8 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres poczty elektronicznej: biuro@korzawood.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§9 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§10 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informację umieszczoną w Serwisie. Klienci posiadający Konto klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w Serwisie pod adresem: http://korzawood.pl/strona/regulamin.
 4. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od Umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2022 r.
ZAWARTOŚĆ KOSZYKA 0